Registračný portál

Evidencia účastí na vzdelávacích aktivitách a testovaniach ...

Ochrana osobných údajov


Účelom týchto podmienok je informovať o podmienkach, za ktorých Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej len „CVTI SR“) Lamačská cesta 7315/8A, 811 04 Bratislava ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rámci národného projektu „IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie“. Akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov môžete posielať písomne na adresu CVTI SR alebo e-mailom na gdpr@cvtisr.sk.
Kontaktné údaje: Sekretariát riaditeľa: 02/69 253 102, sekretariat@cvtisr.sk

CVTI SR spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov. CVTI SR prijal primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti pri spracúvaní osobných údajov

Na aké účely spracúva CVTI SR osobné údaje:
Realizácia projektu z európskych štrukturálnych a investičných fondov vrátane preukázania vynakladania príspevkov.
Právny základ: Verejný záujem vyplývajúci zo Zákona č.292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov (najmä § 47 ods. 4).
Postavenie CVTI: Spoločný prevádzkovateľ s prijímateľmi/partnermi projektu.
Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov.

Národný projekt „IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie“
Prijímateľom národného projektu „IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie“ je Centrum vedecko-technických informácií SR a jeho partneri: Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, ktorí sú počas realizácie a monitorovania projektu podľa ustanovenia §47 zákona č.292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnení na účely preukázania vynakladania poskytnutého príspevku a v súvislosti s realizáciou projektu získavať, spracúvať a poskytnúť osobné údaje cieľovej skupiny v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, národnosť, etnický pôvod, údaje podľa osobitného predpisu (Príloha č. 1 nariadenia EÚ č. 1304/2013) a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa tohto zákona, podľa ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracovávajú osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov alebo ich rozsah podľa odseku 4 ustanovuje priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo tento zákon poskytujú údaje z Karty účastníka za každého účastníka aktivity projektu do informačného systému ITMS2014+. ITMS2014+ je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu a následné spracovanie, export a monitoring dát o projektovom a finančnom riadení pre programové obdobie 2014-2020, vlastníkom systému je Úrad vlády SR, údaje sú zároveň prístupné pre MPSVR SR ako riadiaci orgán a MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje. Spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a s platnými predpismi Európskej únie. Ak záujemca neposkytne svoje údaje do Karty účastníka, nemôže byť zaradený do projektu.
Osobné údaje získava CVTI SR na základe zákonnej povinnosti a zmluvnej povinnosti a pre popularizačné a mimoškolské aktivity na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov.
Osobné údaje získava CVTI SR aj od Vášho zamestnávateľa (školy) alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje CVTI SR spracováva (v prípade žiakov Rezortný informačný systém). Zároveň Vaše osobné údaje získava CVTI SR z verejne dostupných zdrojov alebo registrov. Osobné údaje spracováva CVTI SR len na účel, na ktorý boli získavané. Po uplynutí účelu, na ktoré boli osobné údaje získané, sú tieto osobné údaje zlikvidované. Náhodne získané osobné údaje ďalej systematicky CVTI SR nespracováva na žiadny účel.

Z výučby a akcií organizovaných pod hlavičkou národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie sa môžu vyhotovovať fotografie. Tieto fotografie môžu byť zverejnené na webovom sídle národného projektu (www.itakademia.sk), webových sídlach partnerov projektu a na propagačných materiáloch, ktoré súvisia s projektom. Fotografie budú zverejnené maximálne do 5 rokov od ukončenia projektu.
Vyhotovovanie fotografií sa považuje za spracúvanie Vašich osobných údajov. Takéto spracúvanie nám umožňuje článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, ktorý nám dovoľuje spracúvať Vaše osobné údaje z dôvodu existencie oprávneného záujmu prijímateľa projektu na takomto spracúvaní. Týmto oprávneným záujmom je zvyšovanie povedomia o výstupoch projektu a jeho partneroch. Máte však právo namietať proti vyhotovovaniu a zverejňovaniu fotografií. S cieľom posilniť záruky a právne garancie práv a slobôd dotknutých osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu, ktorá dohliada na zákonnosť a bezpečnosť spracúvania osobných údajov a uplatniť si ich prostredníctvom žiadosti a to písomne alebo elektronicky na gdpr@cvtisr.sk.

Poskytovanie osobných údajov:
Osobné údaje sprístupňuje CVTI SR len v nevyhnutnom rozsahu a za splnenia podmienky mlčanlivosti príjemcu údajov. Na základe účelu spracúvania osobných údajov patria medzi príjemcov osobných údajov: audítorské spoločnosti, archivačné spoločnosti, prepravné spoločnosti, profesionálni poradcovia, poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory našej spoločnosti, poskytovatelia cloudových alebo hostingových služieb, zamestnanci a pracovníci CVTI SR, návštevníci web stránok, ktorých vlastníkom je CVTI SR.
Pred poverením sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov CVTI SR overuje, či spĺňajú požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov podľa GDPR.

Cezhraničný prenos osobných údajov:
CVTI SR obmedzuje akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a povoľuje ich len ak je to nevyhnutné. Sprostredkovatelia a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servery sa môžu nachádzať v krajinách, ktoré predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Ak tieto organizácie využívajú prenos dát do tretích krajín, sú povinné sa certifikovať podľa EU-US Privacy Schield mechanizmu. To je podľa rozhodnutia Komisie EÚ považuje za postačujúce v zmysle, že dané organizácie poskytujú primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ.

Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má podľa GDPR (čl. 15 až 22) zákona č. 18/2018 Z. z. právo na: prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, výmaz osobných údajov (právo na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania. Ak spracúvanie osobných údajov prebieha na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov je možné takýto súhlas kedykoľvek odvolať. Každá dotknutá osoba má právo obrátiť sa na dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sťažnosťou, resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.

Ochrana osobných údajov:
CVTI SR prijala primerané technické a organizačné opatrenia za účelom dosiahnutia bezpečnosti spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú uložené na zabezpečených serveroch CVTI SR alebo serveroch prevádzkovateľov webových lokalít CVTI SR umiestnených v datacentrách umiestnených v Slovenskej republike. Podmienky ochrany osobných údajov je možné zmeniť a upraviť a podľa potreby reflektovať aktuálne potreby ochrany spracovania osobných údajov. O prípadných zmenách podmienok ochrany súkromia Vás bude CVTI SR informovať na svojich stránkach.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.minedu.sk       www.employment.gov.sk/sk/esf/