Registračný portál

Prihlasovanie sa, evidencia účastí na vzdelávacích aktivitách a testovaniach ...

Overiť používateľa* Ak neexistuje konto bez rodného čísla, overte existenciu s Vaším menom a priezviskom a rodným číslom. Zadané údaje nie sú uchovávané ani ďalej spracovávané.Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.minedu.sk       www.employment.gov.sk/sk/esf/