Overiť používateľa* Ak neexistuje konto bez rodného čísla, overte existenciu s Vaším menom a priezviskom a rodným číslom. Zadané údaje nie sú uchovávané ani ďalej spracovávané.